INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH POZYSKIWANYCH OD KONTRAHENTÓW

INET S.C. ARTUR CZACHOR, TOMASZ LAUBE W KOLBUSZOWEJ

Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych od osób fizycznych (dalej: Kontrahent), które zawierają z INET s.c. Artur Czachor, Tomasz Lube (dalej: Administrator) jakiekolwiek umowy cywilnoprawne (dalej: Umowa), których wykonanie po stronie Administratora wiąże się  z koniecznością przetwarzania danych osobowych Kontrahenta.

 1. Informacje o Administratorze

Administratorem danych osobowych jest INET s.c. Artur Czachor, Tomasz Laube w Kolbuszowej,
ul. Handlowa 3, 36 -105 Kolbuszowa

Numer telefonu: 17 2273111; e-mail:  inet@inet.biz.pl

 1. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna ich przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w związku z następującymi podstawami prawnymi:

 1. w celu realizacji Umowy oraz rozliczenia należności z tytułu realizacji Umowy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. w celu realizacji związanych z Umową obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. wynikających w szczególności z przepisów prawa, w tym rachunkowych oraz podatkowych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych, tj. w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych, a także w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 4. w celu skontaktowania się w sprawie realizowanej Umowy, tylko wtedy, gdy Kontrahent udostępni swoje dane kontaktowe w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail poprzez co wyrazi zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W sytuacji takiej zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednakże nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem).
 5. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od celu przetwarzania, przez okres:

 1. w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 a) niniejszej informacji – do czasu realizacji i rozliczenia Umowy;
 2. w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 b) niniejszej informacji – do czasu wygaśnięcia tych obowiązków;
 3. w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 c) niniejszej informacji – do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych (chyba, że dalsze przetwarzania będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), ale nie dłużej niż przez 10 lat;
 4. w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 d) niniejszej informacji – do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych.
 5. Informacja o kategoriach odbiorców danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, jeżeli przekazanie tych danych będzie niezbędne do zrealizowania lub rozliczenia Umowy oraz innym podmiotom,  jeżeli na mocy przepisów prawa Administrator zobowiązany jest do ich przekazania lub podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia danych.

 1. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Kontrahentowi, którego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z zawartą Umową, przysługuje prawo – zgodnie i w zakresie określonym w RODO – do:

 1. dostępu do treści danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 2. sprostowania lub uzupełnienia danych,
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Ponadto Kontrahentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza przepisy prawa.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz do profilowania.

 1. Przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia Umowy i jej realizacji ze strony Administratora. Brak ich podania uniemożliwi realizację Umowy, a w przypadku danych kontaktowych w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail, może znacząco utrudnić wykonanie Umowy.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do przetwarzania przez Administratora danych osobowych lub skorzystania z przysługujących wskazujemy następującą drogą komunikacji:

Telefon: 17 22 73 111
e-mail: abi@inet.biz.pl
lub na adres siedziby Administratora podany w punkcie 1.